Στην προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για εργασίες καθαρισμού και απόσμησης φρεατίων υδροσυλλογής, προχωρά ο Δήμαρχος Αμαρουσίου Θεόδωρος Αμπατζόγλου.

Η συνολική δαπάνη για την εν λόγω υπηρεσία έχει προϋπολογισθεί μέχρι του ποσού των 74.400 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), η οποία θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του Δήμου Αμαρουσίου.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 30η του μηνός Αυγούστου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ.

Μετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστημα.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή την Δευτέρα 05 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα:

Η μεγάλη επιστροφή των Ακαδημιών του Κριστόφ Βαζέχα

Δήμος Κηφισιάς: Απευθείας ανάθεση ύψους 79.000€ για καθαρισμό δασικών εκτάσεων – Αποχώρησε από το έργο η εταιρεία JGT GLOBAL

Μαρούσι: Πρόστιμα «φωτιά» ύψους 1.000 ευρώ για παράνομη ρίψη μπάζων