Την πλήρη απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη των πολιτών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, προέκρινε για μια ακόμη χρονιά ο Δήμος Χαλανδρίου

Άποροι

· Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

· Να είναι ωφελούμενοι του ΚΕΑ ή να είναι εγγεγραμμένοι στα προγράμματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.

· Αποδεικτικό εγγραφής ωφελούμενου ή βεβαίωση περί ένταξης στα προγράμματα κοινωνικής αλληλεγγύης του Δήμου (χορηγείται από την Κοινωνική Υπηρεσία).

· Πρόσφατο απόκομμα λογαριασμού κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ ή εναλλακτικού παρόχου) στο όνομα του ενδιαφερόμενου ή σε όποιο όνομα αποδεικνύεται η συγκατοίκηση με αντίστοιχο αποδεικτικό έγγραφο.

· Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας

· Έντυπο Ε9 (του ακινήτου που θα γίνει η απαλλαγή).

· Αντίγραφο ηλεκτρονικού μισθωτηρίου σε περίπτωση μη ιδιόκτητης κατοικίας.

Τρίτεκνες – πολύτεκνες οικογένειες

· Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

· Πρόσφατο απόκομμα λογαριασμού κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ ή εναλλακτικού παρόχου) στο όνομα του ενδιαφερόμενου ή σε όποιο όνομα αποδεικνύεται η συγκατοίκηση με αντίστοιχο αποδεικτικό έγγραφο.

· Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

· Απογραφικό δελτίο του ΟΓΑ.

· Βεβαίωση πολυτεκνίας από ΑΣΠΕ.

· Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας

· Έντυπο Ε9 (του ακινήτου που θα γίνει η απαλλαγή).

· Αντίγραφο ηλεκτρονικού μισθωτηρίου σε περίπτωση μη ιδιόκτητης κατοικίας.

· Βεβαιώσεις σπουδών ή στρατού για τα ενήλικα προστατευόμενα τέκνα (τέκνα που σπουδάζουν μέχρι τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας τους ή εκτίουν την στρατιωτική τους θητεία και μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους.

Μονογονεϊκές οικογένειες

· Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

· Τελευταίο απόκομμα λογαριασμού κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ ή εναλλακτικού παρόχου) στο όνομα του ενδιαφερόμενου ή σε όποιο όνομα αποδεικνύεται η συγκατοίκηση με αντίστοιχο αποδεικτικό έγγραφο.

· Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή απόφαση δικαστηρίου, από τα οποία να προκύπτει ο έχων/ουσα την επιμέλεια των τέκνων.

· Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας

· Έντυπο Ε9.

· Αντίγραφο ηλεκτρονικού μισθωτηρίου σε περίπτωση μη ιδιόκτητης κατοικίας.

· Βεβαιώσεις σπουδών ή στρατού για τα ενήλικα προστατευόμενα τέκνα (τέκνα που σπουδάζουν μέχρι τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας τους ή εκτίουν την στρατιωτική τους θητεία και μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους.

Ανάπηροι (ποσοστό αναπηρίας πάνω από 67%)

· Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

· Πιστοποιητικό αναπηρίας από ΚΕΠΑ ή απόφαση πρωτ/μιας υγειονομικής επιτροπής που έχει εκδοθεί πριν από τη λειτουργία των ΚΕΠΑ και εξακολουθεί να ισχύει, όπου θα αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας ανώτερο ή ίσο του 67% και η χρονική διάρκεια ισχύος του.

· Πρόσφατο απόκομμα λογαριασμού κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ ή εναλλακτικού παρόχου) στο όνομα του ενδιαφερόμενου ή σε όποιο όνομα αποδεικνύεται η συγκατοίκηση με αντίστοιχο αποδεικτικό έγγραφο.

· Έντυπο Ε9 (του ακινήτου που θα γίνει η απαλλαγή).

· Αντίγραφο ηλεκτρονικού μισθωτηρίου σε περίπτωση μη ιδιόκτητης κατοικίας.

Διαβάστε επίσης:

Τεκμήρια: Χωρίς εξαιρέσεις φέτος – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι φορολογούμενοι

Τρίτη δόση εμβολίου: Πότε πρέπει να γίνει

Πεντέλη: Ο Δήμος συγκεντρώνει είδη πρώτης ανάγκης για τους σεισμόπληκτους της Κρήτης