Ο Δήμος Διονύσου υπέβαλε πρόταση προς το Πράσινο Ταμείο για τη χρηματοδότηση του «Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων» (Σ.Φ.Η.Ο.), στο πλαίσιο του προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2020».

Με την υποβολή της συγκεκριμένης πρότασης ο Δήμος Διονύσου μπαίνει ουσιαστικά σε τροχιά ηλεκτροκίνησης, η οποία αποτελεί έναν περιβαλλοντικά ορθό τρόπο μετακίνησης με πολλά οφέλη.

Η δράση µε τίτλο «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχηµάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο ∆ήµο ∆ιονύσου», με προϋπολογισµό 24.800 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και αφορά στη χωροθέτηση δηµοσίως προσβάσιµων σηµείων επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχηµάτων (Η/Ο) κανονικής ή υψηλής ισχύος και αντίστοιχα θέσεων στάθµευσης Η/Ο, εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου.

Τα Σ.Φ.Η.Ο. αποτελούν ουσιαστικά τον Οδικό Χάρτη χωροθέτησης των θέσεων στάθµευσης και φόρτισης ηλεκτρικών οχηµάτων, κάτι που είναι προαπαιτούµενο για την ανάπτυξη των σχετικών υποδοµών στην Ελλάδα.

Ο «Φάκελος του «Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων» θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

-Ανάλυση της Υφιστάμενης Κατάστασης και Χαρτογράφηση του Δήμου.

-Χωροθέτηση των σημείων επαναφόρτισης και θέσεων στάθμευσης ηλεκτρικών οχημάτων-Σενάρια ανάπτυξης δικτύου σημείων επαναφόρτισης.

-Έκθεση Διαβούλευσης.

-Ολοκλήρωση Φακέλου και Εφαρμογή Σχεδίου.