Το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλανδρίου άναψε το πράσινο φως για την μείωση των μισθωμάτων των σχολικών κυλικείων κατά 40% και μια σειρά ακόμα μέτρων ελάφρυνσης για τους μισθωτές.
Το Δημοτικό Συμβούλιο προέκρινε την εφαρμογή των ευεργετικών διατάξεων του άρθρο 44 τού Ν. 4735/20 (ΦΕΚ 197/12.10.2020), την οποία εισηγήθηκε η αντιδήμαρχος Παιδείας Ιωάννα Αθανασάτου και οι Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας, και αποφάσισε:

1. Τη μείωση των μισθωμάτων για το σχολικό έτος 2020-2021 κατά 40%.

2. Να είναι δυνατή έως τις 30 Ιουνίου 2021 η εκ μέρους του μισθωτή πρόωρη λύση συμβάσεων μίσθωσης κυλικείων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, χωρίς την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής υπέρ τού εκμισθωτή.

3. Την παράταση των συμβάσεων μίσθωσης σχολικών κυλικείων που έληγαν την 30η Ιουνίου 2020 για ένα χρόνο κατόπιν αίτησης του μισθωτή, εφ’ όσον δεν έχει δημοσιευθεί διακήρυξη νέου διαγωνισμού.

Για τους οφειλέτες από μισθώματα σχολικών κυλικείων για το σχολικό έτος 2019-2020 θα ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 44 παρ.2.εδάφιο α. του ν. 4735/2020.