Δημοσιεύθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη χορήγηση επιδότησης ηλεκτρικού ρεύματος για τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2021 στους καταναλωτές, των οποίων οι παροχές συνδέονται στη χαμηλή τάση. Η επιδότηση χορηγείται από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης και δικαιούχοι της επιδότησης είναι όλοι οι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, οι παροχές των οποίων συνδέονται στη χαμηλή τάση, συμπεριλαμβανομένων των δικαιούχων ειδικών τιμολογίων Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) και Τιμολογίου Υπηρεσιών Αλληλεγγύης (ΤΥΑ).

Αναλυτικά η ΚΥΑ ορίζει τα ακόλουθα:

«Άρθρο 1 – Σκοπός-Πεδίο Εφαρμογής

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός των δικαιούχων καταναλωτών της επιδότησης της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από τον ειδικό λογαριασμό με την ονομασία «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης», το ύψος επιδότησης σε ευρώ ανά μεγαβατώρα (MWh), η διαδικασία, ο τρόπος και ο χρόνος χορήγησής της, ο χρόνος εκκαθάρισης, η περίοδος κατανάλωσης, τα ανώτατα και κατώτατα όρια καταναλώσεων, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη χορήγηση της ανωτέρω επιδότησης.

Άρθρο 2 – Δικαιούχοι της επιδότησης 

Δικαιούχοι της επιδότηης είναι όλοι οι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, οι παροχές των οποίων συνδέονται στην χαμηλή τάση, συμπεριλαμβανομένων των δικαιούχων ειδικών τιμολογίων Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) και Τιμολογίου Υπηρεσιών Αλληλεγγύης (ΤΥΑ).

Άρθρο 3 – Ύψος Επιδότησης – Διάρκεια Χορήγησης Επιδότησης

1. Η επιδότηση παρέχεται για την κατανάλωση των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου του έτους 2021.

2. Για τους καταναλωτές, οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, που συμπεριλαμβάνουν ρήτρες αναπροσαρμογής, σχετιζόμενες με τη χονδρεμπορική τιμή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, εκτός των δικαιούχων του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου και του Τιμολογίου Υπηρεσιών Αλληλεγγύης (ΤΥΑ), η μοναδιαία επιδότηση ορίζεται για το μήνα Σεπτέμβριο στο ποσό των τριάντα (30) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα (ΜWh) επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, για τον μήνα Οκτώβριο στο ποσό των εξήντα (60) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα (ΜWh), ενώ για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο έκαστο, η επιδότηση ορίζεται στο ποσό των εκατόν τριάντα (130) ευρώ ανά Μεγαβατώρα (ΜWh). Για τους καταναλωτές, οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, που συμπεριλαμβάνουν ρήτρες αναπροσαρμογής, σχετιζόμενες με την χονδρεμπορική τιμή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και είναι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου και του Τιμολογίου Υπηρεσιών Αλληλεγγύης (ΤΥΑ), η μηνιαία επιδότηση για τον μήνα Σεπτέμβριο, ορίζεται στο ποσό των τριάντα (30) ευρώ ανά Μεγαβατώρα επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας (ΜWh), για τον μήνα Οκτώβριο στο ποσό των ογδόντα (80) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα (ΜWh) ενώ για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο έκαστο, η επιδότηση ορίζεται στο ποσό των εκατόν πενήντα (150) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα (ΜWh). Για τους καταναλωτές, οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι σε τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, που δεν συμπεριλαμβάνουν ρήτρες αναπροσαρμογής, σχετιζόμενες με τη χονδρεμπορική τιμή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η μοναδιαία επιδότηση ορίζεται για έκαστο μήνα της περιόδου εφαρμογής του μέτρου της παρούσας, στο ποσό των είκοσι (20) ευρώ (€) ανά Μεγαβατώρα (ΜWh) επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

3. Αν από την εφαρμογή της έκπτωσης της ανωτέρω παραγράφου προκύπτει αρνητική χρέωση προμήθειας, ο προμηθευτής εφαρμόζει μηδενική χρέωση.

4. Σε όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις, η επιδότηση χορηγείται για τις πρώτες 300 kWh εκάστου μήνα (310 kWh για τους μήνες με 31 ημέρες). Σε περίπτωση που η μηνιαία κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας είναι μεγαλύτερη των ως άνω ορίων σε kWh, η επιδότηση δίνεται μέχρι του ορίου αυτού. Σε περίπτωση που η επιδότηση δίνεται για διάστημα μικρότερο ενός πλήρους μήνα, αυτή χορηγείται για 10 kWh/ημέρα.

5. Για τις καταμετρούμενες καταναλώσεις παροχών, των οποίων η περίοδος καταμέτρησης δεν συμπίπτει με τους ημερολογιακούς μήνες, οι ποσότητες που καταμετρώνται ανάγονται σε μηνιαίες ποσότητες ενέργειας με αναλογία ημερών. Οι υπολογισμοί ολοκληρώνονται όταν είναι διαθέσιμες οι καταμετρήσεις που καλύπτουν την υπόψη περίοδο.

Άρθρο 4 – Μεθοδολογία υπολογισμού της επιδότησης και διαδικασία απόδοσης της στους δικαιούχους

1. Η επιδότηση υπολογίζεται, για κάθε δικαιούχο, ως το γινόμενο της τιμολογητέας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας του κάθε μήνα, έως τα όρια κατανάλωσης του άρθρου 3, επί του ποσού της μοναδιαίας επιδότησης του μήνα αυτού και εφαρμόζεται στους λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, έναντι ή εκκαθαριστικούς, οι οποίοι εκδίδονται εντός πέντε (5) ημερών από την έναρξη ισχύος της παρούσας και εφεξής και καλύπτουν περιόδους κατανάλωσης, που εμπίπτουν στην περίοδο εφαρμογής του μέτρου. Στους ανωτέρω λογαριασμούς ενσωματώνεται και η επιδότηση, που αφορά στην περίοδο εφαρμογής του μέτρου και δεν έχει υπολογιστεί στους λογαριασμούς, που έχουν εκδοθεί σε ημερομηνία προγενέστερη από την ως άνω οριζόμενη. Η επιδότηση παρέχεται υποχρεωτικά με τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, εφόσον αυτοί περιλαμβάνουν χρέωση της ρήτρας αναπροσαρμογής, σχετιζόμενη με την χονδρεμπορική τιμή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

2. Η χορήγηση της επιδότησης στους δικαιούχους γίνεται από τον εκάστοτε Προμηθευτή, ο οποίος τον εκπροσωπεί κατά την περίοδο εφαρμογής του παρόντος μέτρου. Για τον σκοπό αυτό, ο Προμηθευτής καταχωρεί στον λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος του δικαιούχου σχετική πιστωτική εγγραφή, με την ένδειξη «Πίστωση Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης», εκπεφρασμένο ως το γινόμενο της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας επί το ονομαστικό ποσό της επιδότησης ανά kWh, ενδεικτικά 300 kWh x 0,03€/kWh = 9 €.

Άρθρο 5 – Διαδικασία απόδοσης της πίστωσης στους Προμηθευτές

1. Για τους υπολογισμούς του παρόντος άρθρου, το πλήθος των παροχών της χώρας που συνδέονται στη χαμηλή τάση βάσει των στοιχείων του σημείου 13 του προοιμίου της παρούσας, ορίζεται στις 7.600.000 παροχές, εκ των οποίων 555.000 παροχές είναι δικαιούχοι του ΚΟΤ κατηγορίας Α και Β.

2. Ο ΔΑΠΕΕΠ, λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω στοιχεία, επιμερίζει και πιστώνει στους Προμηθευτές, βάσει των μεριδίων εκπροσώπησης Προμηθευτών του Πίνακα 1:

α) μέχρι την 24η Νοεμβρίου 2021, το ποσό που προκύπτει από τον ακόλουθο τύπο:

1η Δόση Πίστωσης σε Προμηθευτή = 0.75 x Μερίδιο Εκπροσώπησης στη ΧΤ x Πλήθος παροχών χώρας στη ΧΤ x [(0.3MWh x 30€/MWh) + (0.31MWh x 60€/MWh)] + Μερίδιο Εκπροσώπησης ΚΟΤ στη ΧΤ x Πλήθος δικαιούχων ΚΟΤ x (0.31MWh x 20€/MWh) + 0.05 x Μερίδιο Εκπροσώπησης στη ΧΤ x Πλήθος παροχών χώρας στη ΧΤ x [(0.3MWh + 0.31MWh) x 20€/MWh],

β) μέχρι την 3η Δεκεμβρίου 2021, το ποσό που προκύπτει από τον ακόλουθο τύπο:

2η Δόση Πίστωσης σε Προμηθευτή = 0.75 x Μερίδιο Εκπροσώπησης στη ΧΤ x Πλήθος παροχών χώρας στη ΧΤ x (0.30 MWh x 130 €/MWh) + Μερίδιο Εκπροσώπησης ΚΟΤ στη ΧΤ x Πλήθος δικαιούχων ΚΟΤ x [0.30 MWh x 20€/ MWh] + 0.05 x Μερίδιο Εκπροσώπησης στη ΧΤ x Πλήθος παροχών χώρας στη ΧΤ x (0.30 MWh x 20 €/MWh).

Άρθρο 6 – Διαδικασία Εκκαθάρισης της επιδότησης

1. Οι Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας οφείλουν να αποστείλουν στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ, στη ΡΑΕ, στη ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. και στον αρμόδιο διαχειριστή δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, σε ηλεκτρονική μορφή, μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του έτους 2021, κατάλογο με τα ποσά που πιστώθηκαν στους τελικούς δικαιούχους και αφορούν τις καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας των παροχών που εκπροσωπούσαν κατά την περίοδο εφαρμογής του μέτρου. Οι Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας διαθέτουν τα στοιχεία αυτών των λογαριασμών (ποσό ανά παροχή δικαιούχου καταναλωτή), σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, εφόσον αυτά ζητηθούν από το ΥΠΕΝ, τη ΡΑΕ ή τον αρμόδιο διαχειριστή δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να επαναληφθεί μέχρι την 15η Ιανουαρίου 2023, συμπεριλαμβάνοντας και τις τυχόν διορθώσεις συμπληρώσεις που θα έχουν προκύψει με βάση τα αναφερόμενα στην παρ. 3 και 4 του παρόντος.

2. Οι Προμηθευτές μετά το πέρας της περιόδου εφαρμογής του μέτρου προσδιορίζουν εκ νέου τους δικαιούχους της επιδότησης του εξηκοστού πρώτου άρθρου του ν. 4839/2021 και αποστέλλουν, μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2022, στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ, στη ΡΑΕ, στη ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. και στον αρμόδιο διαχειριστή δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των πελατών Χαμηλής Τάσης, οι οποίοι εμπίπτουν σε επιδοτούμενη κατηγορία, τον 11ψήφιο αριθμό της κάθε παροχής, τη χρονική περίοδο που ο συγκεκριμένος πελάτης ανήκει σε μία από τις επιμέρους κατηγορίες δικαιούχων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 2 και 3 της παρούσας, την ημερομηνία τυχόν έναρξης ή/και λήξης της εκπροσώπησης εντός του διαστήματος από 1/9 έως 31/12/2021, καθώς και τα ποσά που πιστώθηκαν ανά μήνα, ανά παροχή και ανά κατηγορία πελατών Χαμηλής Τάσης, σε εφαρμογή της παρούσας.

3. Προκειμένου η επιδότηση να υπολογισθεί και να εφαρμοσθεί επί της καταμετρηθείσας κατανάλωσης των δικαιούχων κατά την περίοδο εφαρμογής του μέτρου, ο αρμόδιος διαχειριστής δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη τα αναλυτικά στοιχεία που υπέβαλαν οι Προμηθευτές, που περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστο 11ψήφιο αριθμό παροχής δικαιούχου, χρονική περίοδο που ο συγκεκριμένος πελάτης ανήκει σε μία από τις επιμέρους κατηγορίες δικαιούχων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 2 και 3 της παρούσας, και εφόσον δεν έχουν προκύψει αναιτιολόγητες αποκλίσεις κατά τον έλεγχο που πραγματοποιεί η ΡΑΕ σύμφωνα με το άρθρο 7, αποστέλλει στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ, στη ΡΑΕ και στον ΔΑΠΕΕΠ μέχρι την 31η Μαΐου 2022:

α) τις πραγματικές ανά μήνα καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας όλων των δικαιούχων κατά την περίοδο εφαρμογής του μέτρου, λαμβάνοντας υπόψη και τον περιορισμό κατανάλωσης του άρθρου 3, αλλά και την αναφερόμενη μεθοδολογία επιμερισμού που περιγράφεται στο ίδιο άρθρο,

β) τους προμηθευτές στους οποίους ανήκαν κατά την περίοδο αυτή και

γ) εκτίμηση των ποσών επιδότησης που πρέπει να λάβει ο κάθε προμηθευτής για τους δικαιούχους της επιδότησης κατά την περίοδο εφαρμογής του μέτρου.

4. Ο αρμόδιος διαχειριστής δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας αποστέλλει στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ, στη ΡΑΕ και στον ΔΑΠΕΕΠ μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022 τις πραγματικές ανά μήνα καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας όλων των δικαιούχων, οι οποίες δεν είχαν καταμετρηθεί μέχρι την 30η Απριλίου 2022 και διορθώσεις ή συμπληρώσεις ελλιπών μετρήσεων ενέργειας, καθώς και εκτίμηση των ποσών επιδότησης που πρέπει να λάβει ο κάθε προμηθευτής για τους μετρητές αυτούς κατά την περίοδο εφαρμογής του μέτρου. Σε περίπτωση που και μετά το πέρας της διαδικασίας αυτής εξακολουθούν να υπάρχουν περιπτώσεις δικαιούχων των οποίων δεν έχει καταμετρηθεί η κατανάλωση, δεν πραγματοποιείται σχετική χρεοπίστωση από τον ΔΑΠΕΕΠ προς τους Προμηθευτές που τους εκπροσωπούν.

5. Ο ΔΑΠΕΕΠ εντός 15 ημερών από την σχετική ενημέρωση από τον αρμόδιο διαχειριστή δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου και τα ποσά που έχουν ήδη πιστωθεί στους Προμηθευτές, προβαίνει σε εκκαθάριση και εκτελεί τις σχετικές χρεοπιστώσεις προς τους Προμηθευτές για την απόδοση του συνόλου της επιδότησης του άρθρου 3.

Άρθρο 7 – Γνωστοποιήσεις-Έλεγχοι

1. Πέραν των στοιχείων που ορίζονται στο άρθρο 6 της παρούσας, οι Προμηθευτές προσδιορίζουν τους δικαιούχους της επιδότησης του εξηκοστού πρώτου άρθρου του ν.4839/2021 και αποστέλλουν, μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2021, στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ, στη ΡΑΕ, στη ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. και στον αρμόδιο διαχειριστή δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των πελατών Χαμηλής Τάσης ανά επιδοτούμενη κατηγορία, οι οποίοι ήταν συμβεβλημένοι με αυτούς την 31η Αυγούστου 2021, τον αριθμό εξ αυτών που είναι δικαιούχοι των ειδικών τιμολογίων (ΚΟΤ Α, ΚΟΤ Β και ΤΥΑ), καθώς και τα εκτιμώμενα ποσά προς επιδότηση, ανά κατηγορία πελατών Χαμηλής Τάσης, με βάση την αντίστοιχη κατανάλωση των παροχών αυτών κατά τους τελευταίους τέσσερις μήνες του προηγούμενου έτους.

2. Η ΡΑΕ, μέχρι την 15η Φεβρουαρίου 2022, προβαίνει σε έλεγχο των στοιχείων των παροχών που αποστέλλονται από τους Προμηθευτές δυνάμει των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6, καθώς και της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και σε περίπτωση που διαπιστώσει σημαντικές αποκλίσεις, καλεί σε ακρόαση τον ενδιαφερόμενο.

Εάν από την ακρόαση αυτή η ΡΑΕ διαπιστώσει ότι οι αποκλίσεις δεν αιτιολογούνται επαρκώς, ενημερώνει μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2022 τον αρμόδιο διαχειριστή δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, και τον ΔΑΠΕΕΠ για το πλήθος των παροχών που πρέπει να λάβει υπόψη κατά την εκκαθάριση της χορήγησης της επιδότησης.

3. Ο ΔΑΠΕΕΠ γνωστοποιεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του έτους 2021, καθώς και εντός του Ιουνίου 2022, στη ΡΑΕ και στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ τα ποσά που πιστώθηκαν στους Προμηθευτές εντός του έτους 2021. Εντός του μηνός Ιανουαρίου 2023, ο ΔΑΠΕΕΠ γνωστοποιεί τα τελικά ποσά που πιστώθηκαν και αφορούν τις καταμετρηθείσες καταναλώσεις του προηγούμενου έτους για την περίοδο εφαρμογής του μέτρου.

4. Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης διατάξεων της παρούσας, η ΡΑΕ δύναται να επιβάλλει κυρώσεις, δυνάμει των διατάξεων του ν. 4001/2011.

Άρθρο 8 – Έναρξη ισχύος

1. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.» (ΦΕΚ Β’ 5402/22-11-2021)».
Διαβάστε επίσης:

«Όχι» στη βία κατά των γυναικών – Στα «πορτοκαλί» τα δημοτικά κτίρια του Χαλανδρίου

ΥΠΟΙΚ: Στο τραπέζι μείωση του φόρου εισοδήματος στα ενοίκια

Μαρούσι: Η δημοτική σύμβουλος Αφροδίτη Φράγκου καταγγέλλει επίθεση σε βάρος της από καταστηματάρχες της Ερμού